Pilkington Trophy - Score 19-Thomas Griffin-A gate to nowhere